Vårdval rehab
Gruppbehandlingar

Grundkurs Stresshantering
Kursen lämpar sig för personer som lider av psykisk ohälsa till följd av stressrelaterade symtom. Syftet är att få en teoretisk bakgrund till stressfysiologin samt en förståelse till sambandet mellan kognitiva, fysiologiska och känslomässiga reaktioner på stress. Deltagarna får lära sig egna verktyg för avslappningsträning muskulärt och mentalt. Utbildningen består av sex tillfällen à 90 minuter med både teori och praktisk avslappningsträning i sittande eller liggande. Hemuppgifter delas ut kontinuerligt under kursen.

Mindfulness
Kursen lämpar sig för personer med stressrelaterade besvär såsom oro, ångest, kronisk smärta och sömnstörningar. Syftet är att hitta en stressreducerande metod genom ett förhållningssätt till livet där man är närvarande i nuet och uppmärksammar sina upplevelser utan att ändra, döma eller kritisera. Utbildningen består av åtta tillfällen à 90 minuter med både teori och praktisk träning. Hemuppgifter delas ut kontinuerligt under kursen.

MediYoga
Kursen lämpar sig för personer med stressrelaterade besvär såsom oro, ångest, depression, kronisk smärta och sömnstörningar. Syftet är att få teori kring stressfysiologi, MediYoga och andningen samt ta del av dess effekter på kroppen vid stressrelaterade besvär. Utbildningen består av 6 tillfällen à 75 minuter med en teoridel och praktisk träning av MediYoga och andningsmeditation. I kursen ingår ett MediYoga-pass för hemträning.

Artrosskola
Kursen riktar sig till personer som har artros. Den ger information om vad artros är, hur det är att leva med den och hur man förebygger smärtan som kan uppstå. Ett träningsprogram, utformat efter varje deltagares symtom och behov, ingår. Kursen består av tre tillfällen, två i grupp och ett individuellt möte med fysioterapeut. Teoretiska och praktiska moment blandas vid kurstillfällena.

Smärtskola
Kursen är till för personer som lever med långvarig smärta. Syftet är att öka kunskapen kring smärta och hur man därigenom kan förbättra sin hälsa och livskvalitet. Ofta innebär långvarig smärta trötthet, stelhet, försämrad sömnkvalitet och svårigheter att utföra dagliga aktiviteter. Teoretiska och praktiska moment blandas med erfarenhetsutbyten och hjälp med att planera anpassad fysisk träning. Det syftar till en bättre balans i vardagen och att höja sin aktivitetsnivå. Utbildningen består av 4 tillfällen à 90 minuter samt en uppföljning efter 10 veckor.

Basal Kroppskännedom
Kursen kan ha god effekt vid stressrelaterade besvär, ångest, oro, depression och trauma samt för hantering av långvarig smärta. Med kroppen som utgångspunkt utforskas de egna resurserna och ger en förstärkning av det friska i riktning mot förbättrad hälsa. Teoretiska och praktiska moment blandas under 6 tillfällen à 75 minuter.

GULLBERGS STRANDGATA 6, 411 04 GÖTEBORG VÄGBESKRIVNING